Ενότητες Εργασίας

Το ερευνητικό πρόγραμμα αποτελείται από 6 διακριτές Ενότητες Εργασίας:


Ε.Ε. 1. Μελέτη Βιβλιογραφικών Πηγών: Κατά την διάρκεια αυτής της ενότητας θα συλλεχθούν τα διαθέσιμα υπάρχοντα ιστορικά, αρχαιολογικά και επιστημονικά στοιχεία από παλιότερα και υφιστάμενα αρχαιολογικά προγράμματα και οι σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές. Σκοπός της δράσης είναι η μελέτη του υλικού που θα συλλεχθεί και ο συνδυασμός του με τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν από την εφαρμογή των τεχνολογιών γεωπληροφορικής που θα χρησιμοποιηθούν στις Ε.Ε. 2 έως 5.


Ε.Ε. 2. Ψηφιοποίηση και Επεξεργασία Δεδομένων: Η ψηφιοποίηση των τοπογραφικών και αρχαιολογικών χαρτών και η επεξεργασία των αρχαιολογικών δεδομένων θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον GIS το οποίο αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη ανάλυση κάθε θέσης με στόχο να διασαφηνιστούν γενικότερα πρότυπα της αστικοποίησης των ελληνικών πόλεων.


Ε.Ε. 3. Εφαρμογή Μεθόδων Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αεροφωτογράφισης: Θα χρησιμοποιηθούν υψηλής ανάλυσης πολυφασματικές δορυφορικές εικόνες (π.χ. Quickbird, WorldView2) και αεροφωτογραφίες (αρχείου και νέες φωτογραφίες) για την χαρτογράφηση επιφανειακών και υπεδάφειων καταλοίπων του δομημένου περιβάλλοντος όπως κτίσματα, σύστημα οδών, όρια οικισμών, δρόμοι που ενώνουν το αστικό κέντρο με αγροτικές περιοχές κλπ. Μέσω της ανάλυσης αυτών των χωρικών δεδομένων θα γίνει προσπάθεια να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τους αρχαίους οικισμούς και την ευρύτερη δυναμική των χρήσεων γης γύρω από αυτούς.


Ε.Ε. 4. Πολυδιάστατη Γεωφυσική Χαρτογράφηση Αρχαιολογικών Θέσεων: Στόχος των γεωφυσικών διασκοπήσεων είναι η οριοθέτηση των οικισμών και η χαρτογράφηση κατασκευαστικών καταλοίπων, τάφρων, δρόμων, αρχιτεκτονικών δομών κλπ..


Ε.Ε. 5. Γεωγραφικές και Χωρικές Αναλύσεις: Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μία σειρά γεωγραφικών χωρικών αναλύσεων για τις διαφορετικές θέσεις που θα μελετηθούν. Αυτές περιλαμβάνουν τη μελέτη χωρικών χαρακτηριστικών των δρόμων και των μνημειακών κτιρίων, μελέτες εγγύτητας και ορατότητας, συσχετίσεις με υψόμετρο και χρήσεις γης, τον καθορισμό ζωνών επιρροής και συναρτήσεων πυκνότητας κλπ. Οι θεματικοί χάρτες που θα παραχθούν θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή αντίστοιχων περιβαλλοντικών πληροφοριών για τους οικισμούς οι οποίες θα αναλυθούν περαιτέρω με στατιστικές μεθόδους.


Ε.Ε. 6. Διάχυση των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: Βασική παράμετρος του έργου είναι η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία. Για το σκοπό αυτό προβλέπονται τα εξής: α) πραγματοποίηση 4-6 δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια, β) κατασκευή ιστοσελίδας του προγράμματος, γ) διοργάνωση μίας ανοικτής παρουσίασης των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο ευρύ κοινό στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο.