Τεχνικές Εκθέσεις

  1. Τεχνική έκθεση συλλογής, επεξεργασίας και ερμηνείας δεδομένων με αυτόματα συστήματα αεροφωτογράφισης [pdf]
  2. Βάση δεδομένων φασματικών υπογραφών [pdf]
  3. Τεχνική έκθεση γεωφυσικών διασκοπήσεων στην Ήλιδα [pdf]
  4. Τεχνική έκθεση γεωφυσικών διασκοπήσεων στην Ηραία [pdf]
  5. Τεχνική έκθεση γεωφυσικών διασκοπήσεων στην Μαντινεία (Φάση ΙΙ) [pdf]
  6. Τεχνική έκθεση γεωφυσικών διασκοπήσεων στην Ογχηστό [pdf]
  7. Τεχνική έκθεση επεξεργασίας και ερμηνείας δεδομένων δορυφορικής τηλεπισκόπισης, γεωφυσικών διασκοπήσεων, χωρικών και στατιστικών αναλύσεων [pdf]